Mẫu Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026

Dưới đây là hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

1. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân

Ảnh

4cm x 6cm

                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————

                                                  SƠ YẾU LÝ LỊCH

                     CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN                                                  DÂN(1)…………………..….NHIỆM KỲ 2021-2026

 1. Họ và tên thường dùng: (2)……………………
 2. Họ và tên khai sinh: (3)……………………

Các bí danh/tên gọi khác (nếu có):

 1. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………….4. Giới tính:……………………
 2. Quốc tịch: (4)……………………
 3. Nơi đăng ký khai sinh: (5)……………………
 4. Quê quán: (6)……………………
 5. Nơi đăng ký thường trú: (7)……………………
 6. Nơi ở hiện nay: (8)……………………
 7. Số CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân: (9)……………………

Ngày cấp:…………………………………….. Cơ quan cấp:……………………

 1. Dân tộc: (10)…………………………..11. Tôn giáo: (11)……………………
 2. Trình độ:

– Giáo dục phổ thông: (12)……………………

– Chuyên môn, nghiệp vụ: (13)……………………

– Học vị: (14)……………………………… Học hàm: (15)……………………

– Lý luận chính trị: (16)……………………

– Ngoại ngữ: (17)……………………

 1. Nghề nghiệp hiện nay: (18)……………………

Trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, thì ghi rõ:

– Ngạch:………………………. Mã ngạch……………………

– Bậc lương (nếu có):………….. Hệ số lương:………. Ngày hưởng……………………

– Phụ cấp chức vụ (nếu có):……………………

 1. Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác: (19)……………………
 2. Nơi công tác: (20)……………………
 3. Trường hợp là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, thì ghi rõ: (21)……………………

Ngày vào Đảng: ……./……../…………..

– Ngày chính thức: ……./……./………..; Số thẻ đảng viên:

– Chức vụ trong Đảng:……………………

– Ngày ra khỏi Đảng (nếu có):……………………

Lý do ra khỏi Đảng:……………………

 1. Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể khác: (22)……………………

– Tên tổ chức đoàn thể:……………………

– Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể:……………………

 1. Tình trạng sức khỏe: (23)……………………
 2. Các hình thức khen thưởng nhà nước đã được trao tặng: (24)……………………
 3. Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể): (25)
 4. Là đại biểu Quốc hội khóa (nếu có):……………………
 5. Là đại biểu Hội đồng nhân dân (nếu có):……………………….. nhiệm kỳ

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)
Từ tháng……năm ………… đến tháng……..năm……….

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

QUAN HỆ GIA ĐÌNH (26)

 1. Họ và tên cha: Sinh ngày …… tháng ….. năm………………..

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi công tác:

+ Là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (nếu có):

 1. Họ và tên mẹ: Sinh ngày …… tháng ….. năm………………………

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi công tác:

+ Là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (nếu có):

 1. Họ và tên vợ (chồng): Sinh ngày ……. tháng …… năm ……………..

+ Quê quán:

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ:

+ Nơi công tác:

+ Là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (nếu có):

 1. Họ và tên con thứ nhất: Sinh ngày …… tháng …… năm ………………..

+ Nơi ở hiện nay:

+ Nghề nghiệp, chức vụ (nếu có):

+ Nơi công tác/học tập:

+ Là thành viên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội (nếu có):

 1. Con thứ hai (trở lên): khai như con thứ nhất.

Tôi xin cam đoan những nội dung nêu trên là đầy đủ và đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của cơ quan, tổ chức,
đơn vị nơi làm việc hoặc
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú
……, ngày…….tháng……năm 2021

Ký tên

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026

Điều 2 Nghị quyết 41/NQ-HĐBCQG hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu QH khóa XV, HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

(1) Đơn ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQHthực hiện theo mẫu số 01/HĐBC-QH; đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 06/HĐBC-HĐND ban hành kèm theo Nghị quyết 41;

(2) Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai và xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 02/HĐBCQH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 07/HĐBC-HĐND;

(3) Tiểu sử tóm tắt:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 03/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 08/HĐBC-HĐND;

(4) Bản kê khai tài sản, thu nhập của người ứng cử:

Đối với người ứng cử ĐBQH thực hiện theo mẫu số 04/HĐBC-QH, đối với người ứng cử đại biểu HĐND thực hiện theo mẫu số 09/HĐBC-HĐND.

Trong đó:

– Mỗi bộ hồ sơ ứng cử của người ứng cử gửi kèm theo 03 ảnh chân dung màu, nền trắng, cỡ 4cm x 6cm (không kể ảnh dán trên Sơ yếu lý lịch và Tiểu sử tóm tắt).

– Ảnh chân dung của người ứng cử là ảnh được chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ ứng cử. Trong Sơ yếu lý lịch, Tiểu sử tóm tắt, ảnh của người ứng cử phải được dán đúng vị trí quy định và được đóng dấu giáp lại của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người ứng cử công tác hoặc UBND cấp xã nơi người ứng cử cư trú.

– Người ứng cử thực hiện việc kê khai các nội dung đầy đủ, chính xác bằng cách viết tay hoặc đánh máy nhưng phải bảo đảm đúng theo các mẫu văn bản thuộc hồ sơ ứng cử do Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành. Người ứng cử ký vào từng trang văn bản của hồ sơ ứng cử.

Bấm DOWNLOAD để tải về

download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *