Trắc Nghiệm đề Minh hoạ 2021 môn lịch sử

Chào mừng các bạn đến với bài trắc nghiệm lịch sử THPT (đề minh hoạ THPT quốc gia 2021). Thời gian làm bài của các bạn là 50 phút. Hãy thử sức để xem bản thân giành được bao nhiêu điểm nhé.

Câu 1. Nguyên thủ quốc gia nào sau đây tham dự hội nghị Ianta (tháng 2-1945)

Câu 2. Trong những năm 1946-1950, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm

Câu 3. Trong những năm 1946-1950, nhân dân Ấn Độ đấu tranh nhằm mục tiêu nào sau đây?

Câu 4. Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nhân dân ở khu vực nào sau đây đấu tranh chống chế độ độc tài thân Mỹ?

Câu 5. Chính sách đối ngoại của Mỹ sau chiến tranh thế giới thứ 2 biểu hiện trong chiến lược nào sau đây?

Câu 6. Trong học thuyết PhukưDa (1977), Nhật Bản tăng cường đối ngoại với các nước ở khu vực nào sau đây?

Câu 7. Sự kiện lịch sử nào sau đây được xem là khởi đầu của cuộc chiến tranh lạnh?

Câu 8. Một trong những hệ quả của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ là làm xuất hiện xu thế

Câu 9. Trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1919 đến năm 1925 ở Việt Nam, tiểu tư sản có hoạt động nào sau đây?

Câu 10. Sự kiện nào sau đây đã diễn ra trong phong trào dân tộc dân chủ từ năm 1925 đến năm 1930 ở Việt Nam

Câu 11. Một trong những nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt của nhân dân Việt Nam trong phong trào dân chủ 1936-1939 là đấu tranh chống

Câu 12. Hội nghị lầ thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng Sản Đông Dương (tháng 5-1941) quyết định thành lập(

Câu 13. Trong những năm đầu sau khi được thành lập, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà phải đối mặt với những khó khăn nào sau đây?

Câu 14. Để phát triển hậu phương của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Nam, hoạt động nào sau đây diễn ra từ năm 1951-1953?

Câu 15. Bước vào thu-đông 1953, thực dân Pháp thực hiện kế hoạch nào sau đây ở Đông Dương?

Câu 16. Ngay sau khi hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được ký kết, đế quốc Mỹ âm mưu biến miền nam Việt Nam thành

Câu 17. Đế quốc Mĩ có thủ đoạn nào sau đây trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) ở miền nam Việt Nam?

Câu 18. Trong những năm 1965-1968, đế quốc Mĩ thực hiện chiến lược chiến tranh nào sau đây ở miền nam Việt Nam?

Câu 19. Cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954-1975) Kết thúc với thắng lợi của chiến dịch nào sau đây?

Câu 20. Trong những năm 1976-1986, nhân dân Việt Nam thực hiện một trong những nhiệm vụ nào sau đây?

Câu 21. Trong phong trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỷ XIX, nhân dân Việt Nam đã tham gia

Câu 22. Trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương (1897-1914), xã hội Việt Nam có chuyển biến nào sau đây?

Câu 23. Năm 1945, nhân dân một số nước Đông Nam Á giành được độc lập do điều kiện khách quan nào sau đây?

Câu 24. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế của Nhật Bản giai đoạn 1952-1973?

Câu 25. Trong những năm 1919-1923, phong trào đấu tranh tư sản ở Việt Nam có mục tiêu nào sau đây?

Câu 26. Nội dung nào sau đây thuộc bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng 1930-1931 ở Việt Nam?

Câu 27. Hiệp định sơ bộ Việt-Pháp 6-3-1946 không có nội dung nào sau đây?

Câu 28. Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Việt Nam đã

Câu 29. Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kỳ 1919-19390?

Câu 30. Trong giai đoạn 1939-1945, sự kiện lịch sử thế giới nào có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam?

Câu 31. Lý luận giải phóng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc được truyền bá vào Việt Nam trong những năm 1921-1929 có điểm khác biệt nào sau đây so với chủ trương cứu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX?

Câu 32: So với trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước Việt Nam những năm 20 của thế kỉ XX có điểm mới nào sau đây?

Câu 33: Nội dung nào sau đây phản ánh bước phát triển mới của phong trào cách mạng 1930-1931 Việt Nam so với các phong trào yêu nước trước đó?

Câu 34: Vấn đề nào sau đây được đặt lên hàng đầu trong các hội nghị của Đảng Cộng sản Đông Dương giai đoạn 1939-1945?

Câu 35: Trong những năm 1945-1946, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có thuận lợi nào sau đây?

Câu 36: Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) và Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có điểm giống nhau nào sau đây?

Câu 37: Nhận xét nào sau đây là phù hợp về Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929)?

Câu 38: Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam?

Câu 39: Nội dung nào sau đây là điều kiện thuận lợi của Việt Nam khi mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950?

Câu 40: Nhận định nào sau đây là đúng về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968 của quân đội và nhân dân Việt Nam?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *