Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online – Đề số 1

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm đồ họa Photoshop Online - Đề số 1. Bạn có 20 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

Câu 1: Để phóng hình ảnh to hơn màn hình hiển thị ta sử dụng cách nào?

Add description here!

Câu 2: Phím tắt để nhân đôi layer là?

Câu 3: Để quay lại nhiều bước trong Photoshop ta dùng phím tắt nào?

Câu 4: Câu nào dưới đây không đúng?

Câu 5: Thiết kế cho internet ta nên sử dụng độ phân giải (resolution) là bao nhiêu?

Câu 6: Màu mặc định trong Photoshop (Foreground/Background) là màu gì?

Câu 7: Phím tắt để bỏ vùng chọn là gì?

Câu 8: Khi tạo file mới thì màu của file mới là màu gì?

Câu 9: Định dạng file chuẩn của Photoshop là?

Câu 10: Để bật tắt thanh công cụ (Tool Box) ta vào?

Câu 11: Công cụ Lasso Tool là công cụ?

Câu 12: Trong photoshop công cụ nào xóa các vùng màu giống nhau?

Câu 13: Công cụ Move Tool có tác dụng?

Câu 14: Để chỉnh độ mờ đậm của cả đối tượng ta tùy chỉnh yếu tố nào?

Câu 15: Để vẽ hình tròn ta sử dụng cách nào dưới đây?

Câu 16: Chế độ màu nào không phải là của Photoshop?

Câu 17: Để đổ màu cho layer hoặc vùng chọn ta dùng phím tắt nào?

Câu 18: Photoshop là phần mềm có thể?

Câu 19: Bộ công cụ Marquee Tool giúp tạo vùng chọn theo?

Câu 20: Để tạo layer mới ta nhấn phím tắt nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *