Trắc nghiệm Kế toán thực tập, kiểm tra lý thuyết kế toán và nghiệp vụ định khoản

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm Kế toán thực tập, kiểm tra lý thuyết kế toán và nghiệp vụ định khoản. Bạn có 15 phút để trả lời 15 câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. Chúc bạn đạt kết quả cao!

Câu hỏi 1 : Theo phương pháp ghi nhận, kế toán có thể phân thành 2 loại:

Câu hỏi 2 : Sổ kế toán tổng hợp của hình thức kế toán Nhật ký chung gồm:

Câu hỏi 3 : Khi tập hợp chi phí sản xuất để tính giá thành của thành phẩm thì kế toán sẽ tập hợp khoản mục nào trước tiên:

Câu hỏi 4 : Nguyên giá TSCĐ được mua sắm:

Câu hỏi 5 : Bảng chấm công là:

Câu hỏi 6 : Nghiệp vụ: Tiền điện dùng cho quản lý phân xưởng" sẽ được kế toán hạch toán như thế nào:

Câu hỏi 7 : Phát biểu nào sau đây là sai:

Câu hỏi 8 : Tài khoản chi phí có đặc điểm:

Câu hỏi 9 : Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mua 1 TSCĐ, giá mua 10.000.000 đ, thuế GTGT 10%, tiền vận chuyển lắp đặt 1.000.000 đ, thuế GTGT 5%. Vậy nguyên giá của TSCĐ là:

Câu hỏi 10 : Trong phương pháp kê khai thường xuyên, tài khoản dùng để tập hợp các khoản mục chi phí sản xuất là:

Câu hỏi 11 : Tính chất của tài khoản "phải trả người bán" là:

Câu hỏi 12 : Nguyên tắc ghi chép trên tài khoản nguồn vốn:

Câu hỏi 13 : Doanh nghiệp không được phép thay đổi phương pháp tính khấu hao trong 1 kỳ kế toán nhằm đảm bảo nguyên tắc nào sau đây:

Câu hỏi 14 : Nếu đơn vị tính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, khi mua hàng nhập kho không phát sinh khoản chi phí nào khác thì giá trị ghi sổ của hàng này là:

Câu hỏi 15 : Khoản tiền khách hàng ứng trước cho doanh nghiệp cho 1 dịch vụ sẽ thực hiện trong tương lai có tính vào doanh thu không? Vì sao?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *