Trắc nghiệm Ngữ Pháp – đề số 3

Chào mừng bạn đến với Trắc nghiệm Ngữ Pháp - đề số 3. Bạn có 15 phút để trả lời các câu hỏi, chọn các câu trả lời và nhấn Gửi bài thi Sau khi bạn hoàn thành, hệ thống sẽ tự động hiển thị kết quả bài thi của bạn. 

1. The students _______to be at school at 8 am

2. Our principal _______ to Thailand several times.

3. Where’s that …………… dress that your boyfriend gave you?

4. - “Would you bother if I had a look at your paper?” - “……………”

5. I am a big ________ of BTS. I listen to all of their songs.

6. What about ___________the piano this afternoon?

7. - “Would you mind lending me you bike?” – “ ……”

8. Their new song became an _________ smash hit.

9. Psy’s dance in the song “Gangnam Style” has become a _________.

10. If the machine _______, press this button.

11. Wow! What a _______ your sister is! I couldn't get off the phone!

12. I’m interested __________listening to live concert.

13. We wish _______ to buy his debut album next year.

14. ___________he is tired, he can’t work longer.

15. I enjoyed ________ my grandmother during my summer vacation.

1 những suy nghĩ trên “Trắc nghiệm Ngữ Pháp – đề số 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *