Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 1

Trắc nghiệm tin học Excel được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên nhằm giúp các bạn có niềm đam mê với tin học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của mình.

Bộ đề trắc nghiệm tin học Excel với những câu hỏi lý thuyết và bài tập với độ khó tăng dần giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, dần dần nâng cao hơn nữa hiệu quả của mình,

Bài thi gồm 20 câu với thời gian làm bài 20 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

trac nghiem excel 1

Câu 1: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức = SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

Câu 2: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc", ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức = A2+B2 thì nhận được kết quả:

Câu 3: Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

Câu 4: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

Câu 5: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

Câu 6: Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:

Câu 7: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

Câu 8: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0), tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

Câu 9: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

Câu 10: Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

Câu 11: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong" , tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả?

Câu 12: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy kí tự "1Angiang2". Nếu sử dụng nút điền để điền dữ liệu đến các cột B2, C2, D2, E2; thì kết quả nhận được tại ô E2 là:

Câu 13: Để chuẩn bị in một bảng tính Excel ra giấy?

Câu 14: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong", tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả?

Câu 15: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

Câu 16: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 8/18/2008, khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là:

Câu 17: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10; ô B2 có giá trị là số 3. Tại ô C2 gõ công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả:

Câu 18: Trong bảng tính Excel, tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ có công thức là:

Câu 19: Trong bảng tính Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, ta thực hiện:

3 những suy nghĩ trên “Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *