Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 4

Trắc nghiệm tin học Excel được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên nhằm giúp các bạn có niềm đam mê với tin học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của mình.

Bộ đề trắc nghiệm tin học Excel với những câu hỏi lý thuyết và bài tập với độ khó tăng dần giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, dần dần nâng cao hơn nữa hiệu quả của mình,

Bài thi gồm 20 câu với thời gian làm bài 20 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

trac nghiem excel 1

Câu 1: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9? =If(DTB>=5, "TB",If(DTB>=6.5, "Kha",If(DTB>= 8, "Gioi", "Yeu")))

Câu 2: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 6? =If(DTB>=5, Dau, Truot)

Câu 3: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(OR(DTB>=8, HK= "A"),1000,300)

Câu 4: Hàm If có thể lồng vào nhau bao nhiêu lần?

Câu 5: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C trong đó DTB: Điểm trung bình. HK: Hạnh kiểm =If(AND(DTB>=8, HK= "A"),300,1000)

Câu 6: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("15-Apr-1998")

Câu 7: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =DAY("30/02/2002")

Câu 8: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("28/2/2002")

Câu 9: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =MONTH("6-May")

Câu 10: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu? =YEAR(0.007)

Câu 11: Trong Excel ô A1 chứa trị "–3"; ô A2 chứa trị 2. Hàm MOD(A1,A2) sẽ trả về trị?

Câu 12: Trong Excel sau khi nhập công thức sau: ="123"-"23" ta có kết quả?

Câu 13: Trong Excel hàm SUM("3",2,1) sẽ trả về trị?

Câu 14: Trong Excel chèn thêm Sheet mới vào bảng tính chọn?

Câu 15: Trong Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

Câu 16: Trong Excel biểu thức =24*2+5*2+(20-10)/2 sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

Câu 17: Trong Excel biểu thức =SUM(9,1,MAX-( 3,5,7)) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

Câu 18: Trong Excel biểu thức =MID("A123B",3,2) sẽ trả về kết quả là bao nhiêu?

Câu 19: Trong Excel muốn sắp xếp dữ liệu sau khi quét khối phần dữ liệu muốn sắp xếp ta chọn?

Câu 20: Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *