Trắc nghiệm tin học Excel – Đề số 5

Trắc nghiệm tin học Excel được lập ra bởi Vườn Tài Nguyên nhằm giúp các bạn có niềm đam mê với tin học hay thậm chí là cả nhân viên văn phòng muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả làm việc của mình.

Bộ đề trắc nghiệm tin học Excel với những câu hỏi lý thuyết và bài tập với độ khó tăng dần giúp các bạn nắm thật chắc kiến thức bản lề, dần dần nâng cao hơn nữa hiệu quả của mình,

Bài thi gồm 20 câu với thời gian làm bài 20 phút, hãy cố gắng hoàn thành và đạt được kết quả cao nhất nhé!

trac nghiem excel 1

Câu 1: Hàm nào sai trong các hàm số sau?

Câu 2: Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?

Câu 3: Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?

Câu 4: Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

Câu 5: Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Câu 6: Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?

Câu 7: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

Câu 8: Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?

Câu 9: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?

Câu 10: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?

Câu 11: Trong Excel có mấy loại địa chỉ?

Câu 12: Trong Excel, để chọn rời rạc ta nhấn giữ phím nào trong khi chọn?

Câu 13: Trong Excel để lấy n kí tự bên trái của chuỗi m ta dùng?

Câu 14: Trong Excel ô A1=”Truong Cao Dang Phat Thanh Truyen Hinh II”. Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =MID(A1,8,8)?

Câu 15: Trong Excel, giả sử ô D4 có công thức sau: =HLOOKUP(A4, A10:D12, 5, TRUE) kết quả sai ở thành phần nào?

Câu 16: Trong Excel, kết quả của hàm MOD(9,3) là:

Câu 17: Giả sử ô E6 có chứa dữ liệu chuỗi là ngày sinh 1 người (ví dụ: 12/12/1980), để biết tuổi người đó ta nhập vào công thức sau:

Câu 18: Giả sử các ô A1, A2, A3 có các giá trị lần lượt là 12, 28 và “PhatThanh”. Công thức =SUM(A1:A3) cho ta giá trị nào sau đây?

Câu 19: Kết quả của hàm: LEFT("12AB012", 3)?

Câu 20: Trong Excel, các ô A1=X, A2="01", A3="02", A4="03". Hãy cho biết kết quả của công thức sau: =AVERAGE(A2 : A4)?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *