Tờ khai đăng ký thuế cho tổ chức ủy nhiệm thu mới nhất 2021

Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu) là mẫu dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu. Mẫu gồm các thông tin: Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân, mã số thuế…….

 1. Mẫu Tờ khai đăng ký thuế (Dùng cho tổ chức ủy nhiệm thu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ

(Dùng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu)

1. Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu:

2. Mã số thuế đã được cấp:

3. Hợp đồng ủy nhiệm thu
a. Số:
b. Ngày:
c. Tên cơ quan thuế ủy nhiệm thu:
d. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày … đến ngày …

Tôi xin cam đoan những nội dung trong bản kê khai này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã kê khai./.

…, ngày…/…/…

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Bấm DOWNLOAD để tải bản mẫu về download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *