Xem và tải về Mẫu hợp đồng thuê nhà mới nhất

Hợp đồng cho thuê nhà là một trong những văn bản quan trọng thể hiện ý chí, sự thỏa thuận giữa người đi thuê nhà và người cho thuê nhà về: Mục đích cho thuê nhà (để ở, kinh doanh …), giá thuê nhà, thời hạn thanh toán tiền thuê nhà, nghĩa vụ cải tạo, sửa sang nhà ở,…Không chỉ đơn thuần là một loại giấy tờ pháp lý mang tính chất hình thức, hợp đồng thuê nhà giúp bảo vệ quyền và lợi.

1. Mẫu hợp đồng cho thuê nhà 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                    Hà Nội, ngày….tháng….năm 2018

HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

                                                                       Số:…../2018/HĐTN

Hôm nay, ngày …. tháng ….năm 2018, tại Hà Nội .Chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (BÊN A):

Ông/bà:

Ngày, tháng, năm sinh:

CMTND số: ……………………..Ngày cấp:…………….. Nơi cấp:……………..

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Điện thoại:

Là chủ sở hữu nhà ở:………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..

BÊN THUÊ (BÊN B)

Bà : ………………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………..

CMTND số: ………………. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: …………………….

Điện thoại:………………………………………………………………………..

Hai bên cùng thỏa thuận ký hợp đồng với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Đối tượng của hợp đồng này là ngôi nhà số:

Địa chỉ : ……………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Tổng diện tích sử dụng: ………… m2

ĐIỀU 2: GIÁ CHO THUÊ NHÀ Ở VÀ PHƯƠNG THỨC THANHTOÁN

2.1. Giá cho thuê nhà ở là: ………………… đồng/ tháng (Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….)

Giá cho thuê này đã bao gồm các chi phí về quản lý, bảo trì và vận hành nhà ở.

Bên B đặt cọc trước cho bên A : 2.000.000 ( Bằng chữ: hai triệu đồng). Số tiền này sẽ được bên A trả lại sau khi bên A và bên B chấm dứt hợp đồng theo đúng thỏa thuận.

2.2. Các chi phí sử dụng điện, nước được bên B thanh toán cho bên A để bên A thanh toán cho các đơn vị quản lý của nhà nước về điện, nước. Giá tiền tính theo giá quy định của nhà nước.

2.3. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thanh toán mỗi tháng 1 lần.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN THUÊ VÀ THỜI ĐIỂM GIAO NHẬN NHÀ Ở

3.1. Thời hạn thuê ngôi nhà nêu trên là …………………. Kể từ ngày …… tháng …… năm 2018.

3.2. Thời điểm giao nhận nhà ở là ngày …….. tháng …….. năm 2018.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

4.1. Nghĩa vụ của bên A:

a) Giao nhà ở và trang thiết bị gắn liền với nhà ở (nếu có) cho bên B theo đúng hợp đồng;

c) Bảo đảm cho bên B sử dụng ổn định nhà trong thời hạn thuê;

d) Bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên A không bảo dưỡng, sửa chữa nhà mà gây thiệt hại cho bên B, thì phải bồi thường;

e) Tạo điều kiện cho bên B sử dụng thuận tiện diện tích thuê;

f) Nộp các khoản thuế về nhà và đất (nếu có);

4.2. Quyền của bên A:

a) Yêu cầu bên B trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn như đã thỏa thuận;

c) Yêu cầu bên B có trách nhiệm trong việc sửa chữa phần hư hỏng, bồi thường thiệt hại do lỗi của bên B gây ra;

d) Cải tạo, nâng cấp nhà cho thuê khi được bên B đồng ý, nhưng không được gây phiền hà cho bên B sử dụng chỗ ở;

e) Được lấy lại nhà cho thuê khi hết hạn hợp đồng thuê, nếu hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì bên cho thuê muốn lấy lại nhà phải báo cho bên thuê biết trước sáu tháng;

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

5.1. Nghĩa vụ của bên B:

a) Sử dụng nhà đúng mục đích đã thỏa thuận, giữ gìn nhà ở và có trách nhiệm trong việc sửa chữa những hư hỏng do mình gây ra;

b) Trả đủ tiền thuê nhà đúng kỳ hạn đã thỏa thuận;

c) Trả tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh và các chi phí phát sinh khác trong thời gian thuê nhà;

d) Trả nhà cho bên A theo đúng thỏa thuận.

e) Chấp hành đầy đủ những quy định về quản lý sử dụng nhà ở;

g) Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự trong khu vực cư trú;

h) Giao lại nhà cho bên A trong các trường hợp chấm dứt hợp đồng quy định tại mục h khoản 5.2 Điều 5;

5.2. Quyền của bên B:

a) Nhận nhà ở và trang thiết bị gắn liền (nếu có) theo đúng thoả thuận;

b) Được đổi nhà đang thuê với bên thuê khác, nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

c) Được cho thuê lại nhà đang thuê, nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản;

d) Được thay đổi cấu trúc ngôi nhà nếu được bên A đồng ý bằng văn bản;

e) Yêu cầu bên A sửa chữa nhà đang cho thuê trong trường hợp nhà bị hư hỏng nặng;

f) Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên A trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu nhà;

g) Được ưu tiên ký hợp đồng thuê tiếp, nếu đã hết hạn thuê mà nhà vẫn dùng để cho thuê;

h) Được ưu tiên mua nhà đang thuê, khi bên A thông báo về việc bán ngôi nhà;

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết; trong trường hợp không tự giải quyết được, cần phải thực hiện bằng cách hòa giải; nếu hòa giải không thành thì đưa ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 7: CÁC THỎA THUẬN KHÁC

7.1. Việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng này phải lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị để thực hiện.

7.2. Trong trường hợp hai bên đơn phương chấp dứt hợp đồng, phải báo trước cho bên còn lại ít nhất là 15 ngày kể từ thời điểm chấm dứt.

ĐIỀU 8: CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cùng cam kết sau đây:

8.1. Đã khai đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin về nhân thân đã ghi trong hợp đồng này.

8.2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng này; nếu bên nào vi phạm mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường cho bên kia hoặc cho người thứ ba (nếu có).

Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện thấy những vấn đề cần thoả thuận thì hai bên có thể lập thêm phụ lục hợp đồng. Nội dung Hợp đồng phụ có giá trị pháp lý như hợp đồng chính.

Hợp đồng được lập thành 02 ( hai) bản, mỗi bên giữ 01 ( một) bản và có giá trị như nhau.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                 BÊN CHO THUÊ                                                                                               BÊN THUÊ

 

 

                                                                          Bấm download để tải về

download skygate

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *